Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 21 2017

17:56
7137 d139 430

glanniglaepurr:

I think I just got asked out in the best way possible.

Reposted fromemeerydafabcat emeerydafabcat viatutus tutus
17:55
2260 48cb 430
Reposted fromhighlmittel highlmittel viaviolator violator
17:52
17:45
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese
17:27
6588 efb7 430

April 12 2017

18:03
Człowiek to jedynie konstrukcja lęku. Tyle o człowieku.

                                                                              B.Zeler

February 22 2017

16:10
9914 4135 430

June 26 2015

21:31
8145 3acf 430
Reposted fromwetryagain wetryagain viapikkumyy pikkumyy
21:27
Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
Chcę usiąść i słuchać, być blisko.
Chcę do Ciebie.
Nic więcej.
To dużo i mało, i wszystko.
— Sambor Dudziński
Reposted fromimyours imyours viajointskurwysyn jointskurwysyn

June 01 2015

18:37
9576 f00a 430
Reposted fromaletodelio aletodelio viaburdel burdel
18:24
8845 9253 430
Reposted fromsunlight sunlight viaucieknijmi ucieknijmi

May 03 2015

19:40
7582 2a3f 430
Reposted fromotepienie otepienie viainsanedreamer insanedreamer
19:37
2147 7d3c 430
Reposted fromkulamin kulamin viairmelin irmelin
19:36
4843 8f40 430
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaszydera szydera
19:36
19:32
19:31

March 01 2015

19:51
8860 9933 430

 glow

19:50
3319 32b5 430
19:49
5516 037f 430
Reposted fromdoope doope viadarlingdontleaveme darlingdontleaveme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl